ABC zwolnienia lekarskiego na dziecko

W przypadku choroby dziecka rodzic ma możliwość wzięcia zwolnienia lekarskiego, aby sprawować nad nim opiekę. Z tego przywileju może skorzystać – zarówno mama jak i tata dziecka lub opiekunowie prawni, ale nie obydwoje w tym samym czasie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jeden rodzic przebywa z dzieckiem w szpitalu a drugi w domu opiekuje się pozostałym rodzeństwem. Aby skorzystać z tego przywileju, wymagane jest posiadanie ważnego ubezpieczenia chorobowego, gdyż ono uprawnia do zasiłku opiekuńczego.

Zgodnie z ustawą rodzic może wykorzystać do 60 dni w ciągu roku na opiekę nad dzieckiem do 14 r.ż. Wymiar opieki ulega pomniejszeniu do 14 dni na dziecko starsze. Jest to wspólna pula dla dwojga rodziców i jest niezależna od ilości dzieci. Zasiłek opiekuńczy przysługuje również z tytułu opieki nad dzieckiem małżonka, które nie musi być przysposobione, jak również na dzieci przysposobione lub przyjęte na wychowanie lub utrzymanie. Zasiłek opiekuńczy natomiast nie przysługuje w momencie, jeśli drugi rodzic nie wykonuje pracy zarobkowej oraz gdy z rodzicami zamieszkują inni członkowie rodziny, którzy mogliby zająć się dzieckiem w czasie naszej nieobecności.

Zwolnienie chorobowe na dziecko jest płatne, ale nie w 100%. U osób zatrudnionych na umowę o pracę to zazwyczaj 80% średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto z ostatnich 12 miesięcy. Natomiast jeśli rodzic jest zleceniobiorcą lub pracuje w oparciu o umowę o dzieło –podstawą wymiaru zasiłku jest miesięczny przychód z ostatnich 12 miesięcy, pomniejszony o 13,71%, a następnie od tej kwoty obliczone jest 80%. Jeżeli pracodawca zatrudnia poniżej 20 osób, aby skorzystać z zasiłku opiekuńczego, trzeba wypełnić druk ZUS Z-15 A – wniosek o przyznanie zasiłku opiekuńczego.

W wyjątkowych sytuacjach można otrzymać zasiłek opiekuńczy również z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem, które nie skończyło jeszcze 8 lat. Do takich szczególnych przypadków można zaliczyć np. nieplanowane zamknięcie żłobka czy przedszkola bądź choroba niani, z którą jest podpisana umowa uaktywniająca. W takiej sytuacji usprawiedliwienie nieobecności w pracy następuje na podstawie przedstawionej dokumentacji potwierdzającej wystąpienie nagłych zdarzeń losowych.

Choroba dziecka niezaprzeczalnie jest wyzwaniem dla rodziców aktywnych zawodowo. W szczególności dla rodziców posiadających dzieci w grupie wiekowej od 2 do 6 lat, które często chorują.

Zwolnienia lekarskie z tytułu opieki na dzieckiem, również mogą być skontrolowane przez ZUS lub pracodawcę. Firma Qualitime również przeprowadza kontrole prawidłowości wykorzystywania zwolnienia przez rodzica lub opiekuna. Za prawidłowo wykorzystane ZLA uważa się: gdy nie ma innych domowników pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy mogliby zająć się chorym dzieckiem (sytuacja nie jest weryfikowana w przypadku dzieci poniżej 2 r.ż.), dziecko pozostaje w domu i rodzic nie wykonuje dodatkowej pracy zarobkowej.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, ZUS lub pracodawca ma prawo do wstrzymania zasiłku opiekuńczego za cały okres zwolnienia.