Skip to content
Skip to content

Polityka prywatności oraz informacja o cookies

I. Informacje Ogólne

Qualitime nieustannie dba o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności. Celem niniejszej Polityki Prywatności, zwanej dalej „Polityką”, jest wyjaśnienie zasad zbierania i przetwarzania danych osobowych poprzez naszą Stronę (zdefiniowaną poniżej).

W ramach prowadzonej przez Qualitime działalności zobowiązujemy się do przestrzegania niniejszej Polityki, jak również wymogów obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką, ponieważ wyjaśnia ona nasze podejście i praktyki związane z ochroną danych osobowych.

II. Definicje

Ilekroć w Polityce jest mowa o:

Danych osobowych – oznacza to dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO, tj. m.in. informacje, które (w oderwaniu od innych lub w połączeniu z innymi posiadanymi przez Qualitime informacjami) umożliwiają bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w tym osoby prowadzącej działalność gospodarczą;

Kandydacie – rozumie się przez to osobę, która składa aplikację na stanowiska pracy w Qualitime poprzez adresy email dostępne na Stronie;

Kliencie – rozumie się przez to podmiot lub osobę, która zawarła z Qualitime umowę o świadczenie usług i posiada konto w serwisie internetowym Qualitime (dotyczącym kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich);

Qualitime – oznacza to Qualitime spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 35/31, 00-869 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 732165, NIP 1182173705, kapitał zakładowy: 50.000 zł;

RODO – oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Stronie – oznacza to stronę internetową https://www.qualitime.pl/ wraz z podstronami w domenie https://www.qualitime.pl, oraz stronę internetową https://www.tuzglaszam.pl (lecz nie dotyczy innych stron w domenie tuzglaszam.pl).

Użytkowniku – rozumie się przez to osobę lub podmiot, który korzysta ze Strony.

III. Administrator Danych osobowych oraz dane kontaktowe

O ile nie zaznaczono inaczej, przetwarzamy Dane osobowe jako administrator w związku z Twoim korzystaniem ze Strony. W tej roli to my jesteśmy odpowiedzialni za ustalenie celu i zasad przetwarzania danych.

Nasze dane kontaktowe:

• nazwa: Qualitime spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

• adres: ul. Towarowa 35/31, 00-869 Warszawa

Aby kontaktować się z nami w celu realizacji Twoich praw, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wszelkich innych kwestii związanych z ochroną Danych osobowych stworzyliśmy specjalny adres email: daneosobowe@qualitime.pl.

IV. Zakres przetwarzania przez nas Danych osobowych.

Przetwarzamy Dane osobowe następujących kategorii osób:

  • Dane Użytkowników odwiedzających Stronę;
  • Dane Klientów
  • Dane kandydatów do pracy
  • Dane osób, które za pośrednictwem Strony kontaktują się z Qualitime
  • Dane osób, które zapisują się na newsletter Qualitime

Przetwarzamy następujące kategorie Danych osobowych

Podmioty danychKategorie Danych osobowych 
Użytkownicy odwiedzający StronęDane dotyczące Twojej aktywności na Stronie, dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji, adresu IP oraz unikalnego ID rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookie lub skryptów śledzących (trackujących). 

Obejmują one w szczególności następujące dane: historia wyszukiwania, kliknięcia na Stronie, odwiedziny na stronie głównej i podstronach. 
KlienciDane rejestracyjne (login i hasło), imię, nazwisko, nazwa Klienta, dane adresowe, adres email, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, daty założenia i logowania do konta.
Kandydaci do pracyInformacje przesłane przez kandydata poprzez adres email lub formularz zamieszczony na Stronie
Osoby, które za pośrednictwem Strony kontaktują się z QualitimeZapytanie lub treść korespondencji przesłana przez poprzez adres email lub formularz zamieszczony na Stronie, w tym imię i nazwisko, email, inne dane wskazane w formularzu
Osoby, które zapisują się na newsletter QualitimeAdres email

V. Cel i podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych

Przetwarzany Dane osobowe w następujących celach i w związku z następującymi podstawami prawnymi:

Podmioty danychCel i podstawa prawna
Użytkownicy odwiedzający StronęPrzetwarzamy dane Użytkowników w naszych celach biznesowych polegających na analizie ruchu na naszej Stronie. 

Podstawa prawna przetwarzania powyższych informacji to prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Uważamy, że mamy uzasadniony interes w analizowaniu działania Strony. Uznajemy, że przetwarzanie tych danych jest również korzystne dla naszych Użytkowników, ponieważ naszym celem jest poprawienie działania Strony i zapewnienie wyższej jakości jej działania. 
KlienciPrzetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to konieczne, aby korzystać z usług Qualitime.
Dane są niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Kandydaci do pracyDane osobowe Kandydatów są przetwarzane w celach rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Osoby, które za pośrednictwem Strony kontaktują się z QualitimeDane osobowe przekazane Qualitime przez osoby korzystające z informacji kontaktowych wskazanych na Stronie będą przetwarzane w celu zapoznania się z korespondencją i przygotowaniem odpowiedzi. 

W celu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Uzasadniony interes polega na analizie zapytań oraz wniosków, które spływają do Qualitime i przygotowaniu na nie odpowiedzi lub ustaleniu dalszego postępowania w celu rozpatrzenia otrzymanej korespondencji.
Osoby, które zapisują się na newsletter QualitimeDane wykorzystywane są do wysyłania Ci wiadomości marketingowych. Podstawa prawna to zgoda, której nam udzieliłeś (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

VI. Jak długo przetwarzamy Dane osobowe?

Przetwarzany Dane osobowe przez następujący okres:

Dane Użytkowników odwiedzających StronęDane Osobowe Użytkowników, którzy nie są naszymi Klientami, przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.
Dane KlientówDane Klientów są przetwarzane w czasie trwania świadczenia usług.
Dane kandydatów do pracyDane osobowe Kandydatów są przetwarzane do końca trwania rekrutacji, której dotyczy zgłoszenie.
Dane osób, które za pośrednictwem Strony kontaktują się z QualitimeDane osobowe osób przekazujących zapytania są przetwarzane nie dłużej niż konieczne w celu odpowiedzi na korespondencję, o ile dłuższy okres nie jest wymagane ze względu na przepisy prawa.
Dane osób, które zapisują się na newsletter QualitimeDane osób, które zapisują się na newsletter Qualitime są przetwarzane do czasu wycofania zgody na przesyłanie newslettera.

VII. Odbiorcy danych

Dane osobowe zebrane przez Qualitime mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, prawne, windykacyjne, marketingowe, analityczne oraz dostawcom usług technologicznych i informatycznych działającym na rzecz Qualitime.

Dane osobowe zebrane przez Qualitime mogą być udostępnianie podmiotom, organom lub służbom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Uprawnienia dotyczące Danych osobowych

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych – czyli prawo zwrócenia się do Qualitime z zapytaniem, czy przetwarzamy jego Dane osobowe, a także zażądanie informacji m.in. na temat celów przetwarzania danych oraz osób trzecich, którym przekazujemy Dane osobowe.
  • prawo żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych – każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do poprawienia tych danych, a w niektórych przypadkach również prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, prosimy o przesłanie wniosku korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszej Polityce;
  • prawo wniesienia sprzeciwu – każdy kogo dotyczą dane ma prawo wnieść sprzeciw do Qualitime w zakresie, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Qualitime. W celu wniesienia sprzeciwu prosimy o przesłanie wniosku korzystając z danych kontaktowych zawartych w niniejszej Polityce;
  • prawo wycofania zgody – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba ma prawo jej wycofania w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody prosimy o przesłanie wniosku korzystając z danych kontaktowych zawartych w niniejszej Polityce;
  • prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, osobie tej przysługuje prawo do przenoszenia Danych osobowych, tj. do otrzymania Danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, dane te mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu skorzystania z prawa przenoszenia danych, prosimy o przesłanie wniosku korzystając z danych kontaktowych zawartych w niniejszej Polityce.

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do wniesienia skargi do nas lub do organu nadzorczego, gdy uznają iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Informacje o Cookies

Pliki cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany w Twoim systemie przez nasz serwer sieciowy. Co do zasady nasze pliki cookie są używane jedynie przez czas trwania Twojej sesji w celu pomiaru odbiorców oraz do przechowywania informacji o sesji użytkownika. Wykorzystujemy pliki cookie również w celu upraszczania korzystania ze strony przez użytkowników, np. do przechowywania Twojego wyboru języka. W każdej chwili możesz przeglądać i usuwać lub zablokować pliki cookie w ustawieniach swojej
przeglądarki; w takim przypadku możesz utracić ustawienia wprowadzone dla danej strony internetowej.

Sygnały nawigacyjne. Sygnały nawigacyjne (zwane również „znacznikami akcji”) to małe elementy graficzne pomagające analizować skuteczność stron internetowych poprzez pomiar, na przykład, liczby odwiedzających lub liczby osób klikających na elementy treści na stronie internetowej. Analizujemy jedynie statystyki tworzone na podstawie sygnałów nawigacyjnych, które są anonimowe i zagregowane

Google Analytics. Google Analytics to usługa analityki sieci dostarczana przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, umożliwiając nam analizę sposobów, w jakie użytkownicy używają treści publicznej na naszej stronie internetowej. Informacje generowane przez plik cookie odnośnie do korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (w tym Twój adres IP) będą przesyłane do Google i przechowywane przez tę
firmę na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Pliki cookie Google Analytics mogą istnieć do dwóch lat, jeśli nie usuniesz ich wcześniej.

Google wykorzysta tę informację w naszym imieniu w celu zaspokojenia uzasadnionego celu oceny Twojego korzystania ze strony internetowej, utworzenia raportu o aktywności strony internetowej dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Google może również przesłać tę informację podmiotom zewnętrznym, o ile jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, kiedy takie podmioty zewnętrzne przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie powiąże Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Możesz zdezaktywować Google Analytics ze skutkiem na przyszłość poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do używanej obecnie przez Ciebie przeglądarki sieciowej Google Analytics Opt-out Browser Add-on pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (nie działa dla wszystkich urządzeń mobilnych / przeglądarek).

Uwaga: Google Analytics działa tylko na stronach publicznych naszych stron internetowych, tj. nie na stronach naszej strony internetowej, które wymagają zalogowania do konta.

X. Zabezpieczenie Danych Osobowych

Qualitime stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych, a także do zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. Qualitime stosuje również środki organizacyjne i techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych podanych przez Użytkownika.

Qualitime wdrożyła i utrzymuje system ochrony Danych osobowych, mający na celu zapewnienie najwyższych standardów ochrony Danych osobowych Użytkowników i innych osób, których Dane Osobowe dotyczą.

XI. Postanowienie końcowe

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie.

Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką prosimy kierować na adres: daneosobowe@qualitime.pl.