POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ INFORMACJA O COOKIES

I. Informacje Ogólne

Qualitime nieustannie dba o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności. Celem
niniejszej Polityki Prywatności, zwanej dalej „Polityką”, jest wyjaśnienie zasad zbierania i
przetwarzania danych osobowych poprzez naszą Stronę (zdefiniowaną poniżej).

W ramach prowadzonej przez Qualitime działalności zobowiązujemy się do przestrzegania
niniejszej Polityki, jak również wymogów obowiązujących przepisów prawa w zakresie
przetwarzania danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką,
ponieważ wyjaśnia ona nasze podejście i praktyki związane z ochroną danych osobowych.

II. Definicje

Ilekroć w Polityce jest mowa o:

Danych osobowych – oznacza to dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO, tj. m.in.
informacje, które (w oderwaniu od innych lub w połączeniu z innymi posiadanymi przez
Qualitime informacjami) umożliwiają bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby
fizycznej, w tym osoby prowadzącej działalność gospodarczą;

Kandydacie – rozumie się przez to osobę, która składa aplikację na stanowiska pracy w
Qualitime poprzez adresy email dostępne na Stronie;

Kliencie – rozumie się przez to podmiot lub osobę, która zawarła z Qualitime umowę o
świadczenie usług i posiada konto w serwisie internetowym Qualitime;

Qualitime – oznacza to Qualitime spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, adres: ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
732165, NIP 1182173705, kapitał zakładowy: 50.000 zł;

RODO – oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE;

Stronie – oznacza to stronę internetową https://www.qualitime.pl/ wraz z podstronami w domenie
https://www.qualitime.pl;

Użytkowniku – rozumie się przez to osobę lub podmiot, który korzysta ze Strony.

III. Administrator Danych osobowych oraz dane kontaktowe

O ile nie zaznaczono inaczej, przetwarzamy Dane osobowe jako administrator w związku z
Twoim korzystaniem ze Strony. W tej roli to my jesteśmy odpowiedzialni za ustalenie celu i
zasad przetwarzania danych.

Nasze dane kontaktowe:

• nazwa: Qualitime spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

• adres: ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa

Aby kontaktować się z nami w celu realizacji Twoich praw, wyrażenia albo cofnięcia zgód
oraz wszelkich innych kwestii związanych z ochroną Danych osobowych stworzyliśmy
specjalny adres email: daneosobowe@qualitime.pl.

IV. Zakres przetwarzania przez nas Danych osobowych.

Przetwarzamy Dane osobowe następujących kategorii osób:

• Dane Użytkowników odwiedzających Stronę;

• Dane Klientów

• Dane kandydatów do pracy

• Dane osób, które za pośrednictwem Strony kontaktują się z Qualitime

Przetwarzamy następujące kategorie Danych osobowych

Podmioty danych Kategorie Danych osobowych
Dane Użytkowników odwiedzających Stronę Dane dotyczące Twojej aktywności na Stronie, dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookie lub skryptów śledzących (trackujących).

Obejmują one w szczególności następujące dane: historia wyszukiwania, kliknięcia na Stronie, odwiedziny na stronie głównej i podstronach.
Dane Klientów Dane rejestracyjne (login i hasło), imię, nazwisko, nazwa Klienta, dane adresowe, adres email, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, daty założenia i logowania do konta.
Dane kandydatów do pracy Informacje przesłane przez kandydata poprzez adres email lub formularz zamieszczony na Stronie
Dane osób, które za pośrednictwem Strony kontaktują się z Qualitime Zapytanie lub treść korespondencji przesłana przez poprzez adres email lub formularz zamieszczony na Stronie

V. Cel i podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych

Przetwarzany Dane osobowe w następujących celach i w związku z następującymi podstawami
prawnymi:

Podmioty danych Cel i podstawa prawna
Dane Użytkowników odwiedzających Stronę Przetwarzamy dane Użytkowników w naszych celach biznesowych polegających na analizie ruchu na naszej Stronie.

Podstawa prawna przetwarzania powyższych informacji to prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Uważamy, że mamy uzasadniony interes w analizowaniu działania Strony. Uznajemy, że przetwarzanie tych danych jest również korzystne dla naszych Użytkowników, ponieważ naszym celem jest poprawienie działania Strony i zapewnienie wyższej jakości jej działania.
Dane Klientów Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to konieczne, aby korzystać z usług Qualitime.
Dane są niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). nia do konta.
Dane osób, które za pośrednictwem Strony kontaktują się z Qualitime Dane osobowe przekazane Qualitime przez osoby korzystające z informacji kontaktowych wskazanych z zakładce „Kontakt” będą przetwarzane w celu zapoznania się z korespondencją i przygotowaniem odpowiedzi.

W celu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Uzasadniony interes polega na analizie zapytań oraz wniosków, które spływają do Qualitime i przygotowaniu na nie odpowiedzi lub ustaleniu dalszego postępowania w celu rozpatrzenia otrzymanej korespondencji.

VI. Jak długo przetwarzamy Dane osobowe?

Przetwarzany Dane osobowe przez następujący okres:

Dane Użytkowników odwiedzających Stronę Dane Osobowe Użytkowników, którzy nie są naszymi Klientami, przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.
Dane Klientów Dane Klientów są przetwarzane w czasie trwania świadczenia usług.
Dane kandydatów do pracy Dane osobowe Kandydatów są przetwarzane do końca trwania rekrutacji, której dotyczy zgłoszenie.
Dane osób, które za pośrednictwem Strony kontaktują się z Qualitime Dane osobowe osób przekazujących zapytania są przetwarzane nie dłużej niż konieczne w celu odpowiedzi na korespondencję, o ile dłuższy okres nie jest wymagane ze względu na przepisy prawa.

VII. Odbiorcy danych

Dane osobowe zebrane przez Qualitime mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym im
usługi doradcze, prawne, windykacyjne, marketingowe, analityczne oraz dostawcom usług
technologicznych i informatycznych działającym na rzecz Qualitime.

Dane osobowe zebrane przez Qualitime mogą być udostępnianie podmiotom, organom lub
służbom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności
organom wymiaru sprawiedliwości lub Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Uprawnienia dotyczące Danych osobowych

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych – czyli prawo zwrócenia się do Qualitime z zapytaniem, czy
  przetwarzamy jego Dane osobowe, a także zażądanie informacji m.in. na temat celów
  przetwarzania danych oraz osób trzecich, którym przekazujemy Dane osobowe.
 • prawo żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych – każdej osobie, której
  dane dotyczą przysługuje prawo do poprawienia tych danych, a w niektórych
  przypadkach również prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W
  celu ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, prosimy o przesłanie wniosku
  korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszej Polityce;
 • prawo wniesienia sprzeciwu – każdy kogo dotyczą dane ma prawo wnieść sprzeciw do
  Qualitime w zakresie, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych
  jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Qualitime. W celu wniesienia sprzeciwu
  prosimy o przesłanie wniosku korzystając z danych kontaktowych zawartych w
  niniejszej Polityce;
 • prawo wycofania zgody – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych
  osobowych jest zgoda, osoba ma prawo jej wycofania w dowolnym czasie. Wycofanie
  zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody prosimy o przesłanie
  wniosku korzystając z danych kontaktowych zawartych w niniejszej Polityce;
 • prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu
  zawarcia umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, osobie tej przysługuje prawo do
  przenoszenia Danych osobowych, tj. do otrzymania Danych osobowych, w
  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
  maszynowego. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, dane te mogą zostać przesłane
  innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy
  danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu skorzystania z prawa
  przenoszenia danych, prosimy o przesłanie wniosku korzystając z danych kontaktowych
  zawartych w niniejszej Polityce.

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do wniesienia skargi do nas lub do organu
nadzorczego, gdy uznają iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO tj. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Informacje o Cookies

Pliki cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany w Twoim systemie przez nasz
serwer sieciowy. Co do zasady nasze pliki cookie są używane jedynie przez czas trwania
Twojej sesji w celu pomiaru odbiorców oraz do przechowywania informacji o sesji
użytkownika. Wykorzystujemy pliki cookie również w celu upraszczania korzystania ze
strony przez użytkowników, np. do przechowywania Twojego wyboru języka. W każdej
chwili możesz przeglądać i usuwać lub zablokować pliki cookie w ustawieniach swojej
przeglądarki; w takim przypadku możesz utracić ustawienia wprowadzone dla danej strony
internetowej.

Sygnały nawigacyjne. Sygnały nawigacyjne (zwane również „znacznikami akcji”) to małe
elementy graficzne pomagające analizować skuteczność stron internetowych poprzez pomiar,
na przykład, liczby odwiedzających lub liczby osób klikających na elementy treści na stronie
internetowej. Analizujemy jedynie statystyki tworzone na podstawie sygnałów
nawigacyjnych, które są anonimowe i zagregowane

Google Analytics. Google Analytics to usługa analityki sieci dostarczana przez Google, Inc.
(„Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, umożliwiając nam analizę
sposobów, w jakie użytkownicy używają treści publicznej na naszej stronie internetowej.
Informacje generowane przez plik cookie odnośnie do korzystania przez Ciebie ze strony
internetowej (w tym Twój adres IP) będą przesyłane do Google i przechowywane przez tę
firmę na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Pliki cookie Google Analytics mogą istnieć do
dwóch lat, jeśli nie usuniesz ich wcześniej.

Firma Google jest certyfikowana w ramach US-EU Privacy Shield; zawarliśmy ponadto z
Google umowę dot. przetwarzania danych, aby zapewnić, że firma będzie obsługiwać Google
Analytics w naszym imieniu. Korzystamy również z funkcji anonimizacji IP Google
Analytics. Kiedy odwiedzisz stronę internetową, przebywając w kraju należącego do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Twój adres IP zostanie skrócony przed opuszczeniem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach (np. awarii
systemów zlokalizowanych w UE) cały adres IP zostanie najpierw przesłany na serwer Google
w USA i skrócony tam.

Google wykorzysta tę informację w naszym imieniu w celu zaspokojenia uzasadnionego celu
oceny Twojego korzystania ze strony internetowej, utworzenia raportu o aktywności strony
internetowej dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z
aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu. Google może również przesłać
tę informację podmiotom zewnętrznym, o ile jest to wymagane przez prawo lub w przypadku,
kiedy takie podmioty zewnętrzne przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie
powiąże Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Możesz zdezaktywować Google Analytics ze skutkiem na przyszłość poprzez pobranie i
zainstalowanie dodatku do używanej obecnie przez Ciebie przeglądarki sieciowej Google
Analytics Opt-out Browser Add-on pod adresem
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (nie działa dla wszystkich urządzeń
mobilnych / przeglądarek).

Uwaga: Google Analytics działa tylko na stronach publicznych naszych stron internetowych,
tj. nie na stronach naszej strony internetowej, które wymagają zalogowania do konta.

X. Zabezpieczenie Danych Osobowych

Qualitime stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia
poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych, a także do zabezpieczenia
danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. Qualitime stosuje
również środki organizacyjne i techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu
przez osoby nieuprawnione danych osobowych podanych przez Użytkownika.

Qualitime wdrożyła i utrzymuje system ochrony Danych osobowych, mający na celu
zapewnienie najwyższych standardów ochrony Danych osobowych Użytkowników i innych
osób, których Dane Osobowe dotyczą.

XI. Postanowienie końcowe

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę. O wszelkich zmianach lub
uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na
Stronie.

Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką prosimy kierować na adres:
daneosobowe@qualitime.pl.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności